مدیریت سه بعدی چرخه حیات محصول 3D-PLM - مهندسی ناب

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Lean Manufacturing and Production Terms

    5S
    Andon
    Autonomous Maintenance
    Bottleneck Analysis
    Continuous Flow
    Drum-Buffer-Rope
    Gemba (The Real Place)
    Heijunka (Level Scheduling)
    Hoshin Kanri (Policy Deployment)
    Jidoka (Autonomation)
    Just-In-Time (JIT)
    Kaizen (Continuous Improvement)
    Kanban (Pull System)
    KPIs (Key Performance Indicators)
    Line Control
    Muda (Waste)
    Overall Equipment Effectiveness (OEE)
    PDCA (Plan, Do, Check, Act)
    Poka-Yoke (Error Proofing)
    Root Cause Analysis
    Single Minute Exchange of Die (SMED)
    Six Big Losses
    SMART Goals
    Standardized Work
    Takt Time
    Total Productive Maintenance (TPM)
    Toyota Production System (TPS)
    Value Stream Mapping
    Visual Factory

     ...

©2009- 2016 3D PLM Team. All Rights Reserved. Developed By 3D PLM IT Team
web site hit counter