مدیریت سه بعدی چرخه حیات محصول 3D-PLM - 3D PLM

مدیریت سه بعدی چرخه حیات محصول

آموزش
پیاده سازی

CATIA

نرم افزار بسیار قدت مند در عرصه
طراحی ،مهندسی و تولید
با کمک کامپیوتر

Unique Design

pork sirloi loine beefb andoe uillen capicola shank swine chuck flank tritip picola kevin filet mignon

Easy to Customize

andoe sirloin pork loine beefb uillen capicola shank swine chuck flank tritip picola kevin filet mignon

Awesome Support

picola sirloin pork loine beefb andoe uillen capicola shank swine chuck flank tritip kevin filet mignon

گذری بر کتیا

طراحی ،مهندسی و ساخت با کمک کامپیوتر

Showcase

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip

Highly Compatible

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident
compatible.png

دربار ما

بیش از یک دهه تجربه

مشاوره،آموزش و پیاده سازی 3D PLM

تفکر ناب،مهندسی ناب و تولید ناب

طراحی ،مهندسی و ساخت

CATIA,SIMULIA,DELMIA,ENOVIA,CAA

3DExperience

پل ارتباطی:

09124859683

info@3dplm.ir

CATIAPLM

DSPLM

فرم تماس 

ورود به سایت

©2009- 2016 3D PLM Team. All Rights Reserved. Developed By 3D PLM IT Team
web site hit counter